Grundlaget

Vedtægter

Vedtægter for Samlingspartiet - Danmarks Frie Parti

§ 1. Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Samlingspartiet – Danmarks Frie Parti (Samlingspartiet) og har hjemmeadresse i Favrskov kommune.

Hjemmeadressen kan til enhver tid flyttes til en anden kommune i Danmark efter bestyrelsens ønske. Ved en flytning ændres hjemstedsangivelse i nærværende paragraf automatisk.

§ 2. Formål

Stk. 1.
Samlingspartiets formål er, at formidle partiets politik og være et samlingspunkt for alle der tilslutter sig, støtter og videreudvikler partiets politik beskrevet i partiprogrammet, såvel lokalt som nationalt.

Stk. 2.
Formålet gennemføres:
• Ved at promoverer partiets politiske tanker og mål gennem lovlige politiske aktiviteter, med respekt for vores medmennesker.
• Ved repræsentation i Folketinget, Regionsråd og Kommunalbestyrelser.
• Gennem medlemshvervelse og udbredelse af kendskabet til vores politiske tankegang og mål.

§3. Landsrådet

Stk. 1.
Landsrådet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Landsrådet mødes en gang årligt inden udgangen af april, og indkaldes med mindst 30 kalenderdages varsel. Indkaldelsen sker ved opslag på hjemmeside, e-mail, facebook og øvrige sociale medier, efter beslutning af bestyrelsen.

Stk. 3.
Stemmeberettigede på landsmødet er kun betalende medlemmer, der senest ugedagen forinden landsmødet, har betalt forfaldent kontingent, samt har været medlem af foreningen i minimum 30 dage før landsmødet. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og medlemmer under 16 år har ikke stemmeret.

Stk. 4.
Dagsorden til generalforsamlingen samt det reviderede regnskab, skal være tilgængeligt inden for 5 dage efter landsmødet er indkaldt.

Stk. 4.1.
Dagsordenen for landsmødet, skal som minimum, indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Valg af stemmetæller
• Formandens beretning
• Økonomi. Herunder Regnskabsaflæggelse, godkendelse af budget og fastlæggelse af det kommende års kontingent.
• Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer – altid et ulige antal. Som minimum skal der vælges 1 formand, 1 næstformand samt 1 kasserer.
• Valg af op til 2 suppleanter.
• Valg af 1 revisor og 1 suppleant for denne.
• Øvrige punkter inkl. indkomne forslag.
• Eventuelt.

Stk. 4.2.
Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen, og skal være modtaget inden 14 før afholdelse af landsmødet. Dagsordenen vil blive opdateret indtil 12 dage inden afholdelse af landsmødet, således at sagligt begrundede forslag kan blive medtaget, enten under eget punkt eller eventuelt.

Stk. 5.
Inden enhver afstemning afgøres det hvorvidt af afstemningen skal foregå ved håndsoprækkelse eller om det skal foregå ved hemmelig afstemning. Begærer blot et enkelt medlem hemmelig afstemning, skal afstemningen afholdes således.

Stk. 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, hvis bestyrelsen modtager skriftlig begæring herom med begrundet dagsorden fra mindst ⅔ af medlemmerne.

§4 Regnskab/Økonomi

Stk. 1.
Foreningens økonomiske grundlag er medlemskontingenter, donationer, overskud fra arrangementer eller aktiviteter samt gaver, bidrag og arv m.v. For foreningens forpligtigelser hæftes alene ved dens egne midler.

Stk. 2:
Bestyrelsen tegnes af formanden og næstformanden. I det tilfælde at formanden ikke er disponibel, tegnes bestyrelsen af næstformanden og yderligere et medlem. Bestyrelsen kan give prokura.

Alle større udgifter, udgifter der ligger væsentligt ud over det der er vedtaget i budgettet, samt eventuelt prokura, skal godkendes af et betydelig flertal (2/3 del) af bestyrelsen.
Ved eventuelt køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 3:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udfærdiges og aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser. Årsregnskabet revideres, så det er tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 5 dage efter at der er givet indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Jf. §3 stk. 4

§ 5. Medlemsforeninger

Samlingspartiet er en politisk medlemsforening, bestående af landsforeningen og kommuneforeninger.

§ 6. Medlemsskab

Stk. 1.
Alle som anerkender Samlingspartiets formålsbeskrivelse, og vedkender sig Samlingspartiets holdninger, kan optages som medlem af Samlingspartiet.

Stk. 2.
Som medlem af Samlingspartiet optages man i landsforeningen og optages derefter automatisk i lokalforeningen i kommunen hvor man har folkeregisteradresse. Alle med en dansk folkeregisteradresse kan optages som medlem. Er man dansk statsborger og bosiddende i udlandet, kan man frit vælge hvilken lokalforening man vil tilknyttes. Findes der ingen lokalforening på indmeldelsestidspunktet, kan man frit vælge hvilken lokalforening man ønsker at være medlem af. Bliver der efterfølgende stiftet en lokalforening i bopælskommunen, overflyttes man automatisk dertil.

Stk. 3.
Tilhører man noget andet politisk partis politiske organisation, eller har man nogen form for tillidspost i noget andet politisk parti, bortfalder ens medlemskab.

Stk. 4.
Landsforeningens eller lokalforeningens bestyrelse, kan afvise anmodning om medlemskab af partiet. I sager hvor det vurderes, af enten landsforeningens eller lokalforeningens bestyrelse, at et medlem skader partiet, kan et medlem ekskluderes af partiet.

Stk. 5.
Kontingentets størrelse og forfaldsdato besluttes af Landsmødet. Landsforeningens bestyrelse, kan som led i hvervekampagner beslutte, at kontingentet for nye medlemmer en periode nedsæt. Medlemskontingentet opkræves af og indbetales til lokalforeningen medlemmet tilknyttes. De af Landsmødet godkendte andele af kontingentet, der skal tilfalde landsforeningen, udbetales af lokalforeningerne til landsforeningen senest 7 hverdage efter udgangen af et kvartal. Udbetalingen baseres på det antal medlemmer, der har betalt den sidste dag i kvartalet. 

Stk. 6.
Man er medlem, når man er registreret af sin forening og har betalt kontingent, og medlemskabet har sin gyldighed fra indmeldelsen i Samlingspartiet.

Hvis kontingent ikke er betalt senest en måned efter den ordinære opkrævning, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed) indtil man har har betalt. Manglende indbetaling kan uden videre foranstaltning medføre tab af medlemskab.

Stk. 7.
Medlemsmuligheder
Som medlem af samlingspartiet har man:
• Mulighed for at få indflydelse på partiets politik ved at deltage i de politiske beslutninger og i det organisatoriske arbejde.
• Mulighed for at deltage i opstilling og valg af kandidater til politiske og organisatoriske tillidshverv på landsmøder.
• Mulighed for at deltage i valgkampe og kampagnearbejde
• Mulighed for selv at opstille til organisatoriske eller politiske poster
• Mulighed for at deltage i landsmøde.
• Mulighed for at deltage i partiets lokale arrangementer
• Være med til at bestemme, hvem Samlingspartiets kandidater kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketing skal være.
• Du kan deltage i den interne debat om den politik, Samlingspartiet fører, på medlemsnetværket, i din kommuneforening og til medlemsarrangementer.
• Endelig er du som medlem med til at støtte Samlingspartiets arbejde økonomisk via dit kontingent.
• Du modtager som medlem vores digitale nyhedsbrev.

§7 Vedtægtsændringer

Stk. 1:
Vedtægtsændringer kan kun besluttes på landsmødet. Inden en vedtægtsændring kan forelægges landsmødet, skal den være bakket op af mindst 51% af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2:
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsordenen, mindst 12 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

§8 Likvidation/opløsning

Foreningen kan opløses med mindst 2/3 flertal på to landsmøder i træk, hvoraf den sidste indkaldes ekstraordinært alene med dette formål. Eventuelle aktiver tilfalder et godgørende formål besluttet af det afsluttende landsmøde.er 

Scroll til toppen